UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE PLOČA

PAŽNJA: Pre postavljanja ploča obratiti pažnju na sledeće!

1. Kako bi se postigao harmoničan izgled površina, moraju se uzimati ploče sa više različitih paleta
2. Ugraditi samo vizuelno ispitan materijal
3. Sečene ploče je nakon sečenja potrebno isprati (uklanjanje cementne prašine)
4.Ploče se nikada ne smeju postavljati bez fugne (otkidanje rubova)

1. Postavljanje na podlogu od tucanika (samo za pešačke površine)

1) Betonske ploče
2) Tucanik 2-4 mm ili 4-8 mm
3) Gornji nepovezani nosivi sloj
4) Protivsmrzavajuća podloga / donji nosivi sloj
5) Donja podloga

• Iskop izvršiti do dubine min.30cm kako bi se izbeglo smrzavanje (obavezno voditi računa o nagibu površine)

• Slojevito naneti i sabiti materijal za protivsmrzavajuću podlogu

• Visina fine podloge poravnava se na ±2 cm uz predviđene nagibe

• Tucanik granulacije 2-4 ili 4-8 mm labavo naneti između postavljenih vodilica i razvući aluminijskom letvom

• Ploče postaviti ručno, pojedinačno ne koristeći gumeni čekić ni vibracionu ploču za nabijanje ploča jer može doći do oštećenja.

• Fugne se popunjavaju isključivo kvarcnim peskom granulacije 0.6-1.3 mm

2. Polaganje na betonsku podlogu (podloge za terase i pešačke površine)

1) Betonske ploče
2) Fleksibilno lepilo u debljini 0,5-2 cm
3) Povezani nosivi sloj / betonska podloga
4) Donji nosivi sloj
5) Donja podloga

• Fleksibilno lepilo naneti u ravnomernom  sloju debljine 0.5 do cm direktno na očišćenu nosivu podlogu i na celu površinu donje strane ploče  pa položiti ploče na podlogu. Ploče se postavljaju ručno, pojedinačno ne koristeći gumeni čekić ni vibracionu ploču za nabijanje ploča jer može doći do oštećenja.

• Obavezno voditi računa o nagibu površine (odvodnja vode s površine)

• Širina fugne mora iznositi minimalno 8 mm

• Kao ispuna preporučuje se fleksibilna fugna masa BGA LUX